19. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

20. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

Sopot–Barcelona 2017

PRZEJDŹ DO ZAPISÓW ON-LINE

Regulamin

 1. Organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Autostopowych jest Polski Klub Przygody z siedzibą w Gdańsku.
 2. Zawody odbędą się w dniach 29 kwietnia–3 maja 2017 roku na trasie z Sopotu do Barcelony (Hiszpania).
 3. W mistrzostwach mogą brać udział drużyny dwuosobowe, składające się z zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2017 roku. Obowiązuje limit miejsc – 500 osób.
 5. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na zbieranie i przechowywanie danych osobowych członków zespołu przez Organizatora na potrzeby realizacji rajdu.
 6. Osoby biorące udział w mistrzostwach wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych, a także umieszczenie swojego wizerunku w środkach masowego przekazu, a także innych źródłach informujących o imprezie.
 7. Zawodnicy wyrażają też zgodę na przesyłanie bieżących informacji na temat działalności Organizatora imprezy.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez zawodników dane do formularza.
 9. Opłatę startową w wysokości:
  do 31.03.2017 r. – 25 zł od osoby (50 zł od pary)
  od 01.04.2017 r. do końca zapisów – 35 zł od osoby (70 zł od pary)
  należy uiścić poprzez system Przelewy24 w momencie rejestracji lub wpłatę na konto Polskiego Klubu Przygody (Bank Pekao SA, PL 05 1240 1242 1111 0010 4023 8387). Wpłaty na konto należy dokonać maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska i imienia oraz nr ID nadanego przez system w momencie rejestracji.
 10. W przypadku wyboru opcji przelew tradycyjny płatności należy dokonać maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia, jednak nie później niż do 25.04.2017. Po tym terminie zgłoszenie będzie anulowane. 
 11. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 12. Organizator dopuszcza zmianę danych osobowych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym do 18 godzin przed startem.
 13. Rezygnację z udziału z mistrzostw można dokonać do 18 godzin przed startem.
 14. Odbiór materiałów startowych możliwy będzie w dniu 29 kwietnia 2017 r. w bazie zawodów w godz. 8:30-10:30.
 15. Odbierający materiały startowe będzie zobowiązany okazać dowód tożsamości, potwierdzający dokonane zgłoszenie.
 16. W przypadku rezygnacji materiały startowe zostaną przesłane na wskazany adres za dodatkową opłatą. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w terminie świadczenia nie będą przysługiwać.
 17. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy na obranej przez siebie trasie.
 18. Uczestnicy mistrzostw są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia na czas trwania wyścigu.
 19. W trakcie wyścigu zabronione jest korzystanie ze środków komunikacji publicznej.
 20. Organizator dopuszcza jednak poruszanie się za pomocą środków komunikacji publicznej w promieniu 10 kilometrów od miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.
 21. Zabronione jest korzystanie z pojazdów, których kierowcami są osoby skoligacone z zawodnikami.
 22. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu drogowego i innych przepisów prawa zawodnicy odpowiadają osobiście.
 23. Organizator nie pokrywa uczestnikom wyścigu kosztów powrotu z wyjazdu, wyżywienia oraz noclegów.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody drużynie podejrzanej o oszustwo, bądź też w naganny sposób zachowującej się na trasie oraz w bazie zawodów.
 25. Osoby biorące udział w mistrzostwach zdają sobie sprawę ze wszystkich ewentualnych konsekwencji i oświadczają, iż biorą odpowiedzialność za siebie na czas trwania imprezy oraz nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów.
 26. Za szkody wyrządzone wobec uczestników, jak i osób trzecich, Organizatorzy nie odpowiadają.
 27. Za rzeczy pozostawione w bazach imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 28. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.
 30. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 31. Rejestracja oraz wpłata wpisowego jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.